Godziny Mszy Św.

Msze św. niedzielne są odprawiane w godzinach:
9:00, 11:00 w kościele parafialnym
oraz 19:00 w Cichej Dolinie w Pokrzywnej (tylko w lipcu i sierpniu).


Konto Parafialne
BS O/Głuchołazy ul. Prymasa Wyszyńskiego 12        48-340 Głuchołazy
87 8891 0000 0000 1414 2000 0010
  
LITURGIA
POGODA


  

Historia


Historyczny rys parafii w Jarnołtówku.

1268-1753 - kościół drewniany o zabudowie blokowej
1753-1903 murowany kościół barokowy, zniszczony w czasie powodzi w roku 1903. Położony był w pobliżu obecnej szkoły. 10 sierpnia 1903 roku Jarnołtówek odwiedziła Cesarzowa Niemiec, królowa Prus Augusta Wiktoria, fundatorka nowego kościoła i tamy na rzece Złoty Potok.Z barokowej świątyni ocalały organy, chrzcielnica, zegar z wieży oraz trzy dzwony.
1903-1907 - tymczasowy kościółek drewniany.
W latach 1906 - 1907 wybudowano obecny, neoromański kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Zdemontowanych w czasie II wojny  światowej dzwonów nie odzyskano. W 2010 roku wybudowano nową więżę kościelną. W roku 2017 wymieniono stare pokrycie dachu  kościoła na nowe, miedziane.Inwestycje dofinansowano z Funduszy Europejskich  


Kapłani po 1945 r.: ks. Leon Śpiewak, ks. Stanisław Fidura, ks. Zygmunt Lubieniecki, ks. Bonifacy Madla, ks. Zbigniew Paszkowski, ks. Jerzy Waindzoch.

Abriss der Geschichte der Pfarrgemeinde Jarnołtówek (Arnoldsdorf)

1268–1753 – Holzkirche.
1753–1903 – gemauerte Barockkirche, zerstört während der Überschwemmung im Jahre 1903, stand in der Nähe der Schule. Am 10. August 1903 stattete  die Deutsche Kaiserin und  Königin von Preußen Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein, Stifterin der neuen Kirche  und des Damms am Goldbach (Zloty potok), der Gemeinde Arnoldsdorf (Jarnołtówek) einen Besuch ab. Von der Barockkirche blieben die Orgel, das Taufbecken, die Kirchturmuhr und drei Glocken erhalten.
1903–1907 – provizorische Holzkirche 
In den Jahren 1906–1907 wurde die heutige neuromanische Kirche erbaut, die dem Apostel, dem  heiligen Bartholomäus, geweiht wurde. Die während des 2. Weltkriegs demontierten Glocken konnten nicht zurück gewonnen werden. Im Jahre 2010 wurde   ein  neuer Kirchturm  errichtet und im Jahre 2017 erhielt das Kirchendach  eine neue Kupfereindeckung. Die Investitionen erfolgten mit Unterstützung  aus den europäischen Fonds.

 

Nástin dějin farnosti v Jarnołtówku

1268–1753 – dřevěný kostel
1753–1903 – zděný barokní kostel, zničený během povodně v roce 1903.
 Stál v blízkosti dnešní školy. Dne 10. srpna 1903 Jarnołtówek navštívila německá císařovna a pruská královna Augusta Viktorie Šlesvicko-Holštýnská, zakladatelka nového kostela a hráze na Zlatém potoce. Z barokního kostela se dochovaly varhany, křtitelnice, kostelní hodiny a tři zvony.
1903–1907 – prozatímní dřevěný kostelík
V letech 1906–1907 byl postaven současný, novorománský kostel zasvěcený sv. Bartoloměji, apoštolovi. Zvony zabavené během 2. světové války se nepodařilo získat zpět. V roce 2010 byla postavena nová kostelní věž. V roce 2017 proběhla výměna střešní krytiny kostela na měděnou. Investice byla podpořena z evropských fondů.

 

An outline of the history of the parish in Jarnołtówek

1268-1753 - a high-rise building of a wooden church.
1753 - 1903 - A brick baroque church, destroyed in the flood of 1903. Set in the neighborhood of a present school. The Empress of Germany, Prussian queen Augusta Victoria, visited the village of Jarnołtówek on 10 August 1903 to become the founder of a new church and a dam on Złoty Potok river. Only the pipe organ, baptismal font, the tower clock as well as three bells have survived.

1903 - 1907 - a temporary wooden church. The present neo-roman church of St. Bartholomew the Apostle was not built until 1906-1907. The bells disassembled during WW2 have never been retrieved.In 2010 a new steeple was build. In 2017 an old roofing was exchanged into a now, cooper one. The enterprise has been partly financed by European Funds.